Dziękujemy za udział
w Kongresie Edukacja i Rozwój!

Opisy wystąpień

Przemoc rówieśnicza online - jak rozpoznawać, jak reagować

Podczas warsztatów zostanie przeanalizowany wpływ prześladowania rówieśniczego (zarówno długotrwałego jak i incydentalnego) na funkcjonowanie dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną strategie moralnego dystansowania się oraz sposoby radzenia sobie ofiar i świadków przemocy. Ukazane zostaną również skutki prześladowania, w tym ich wpływ na obniżenie osiągnięć w nauce oraz frekwencję uczniów.

Prelegent

dr Małgorzata Wójcik

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach. W swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy w gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych.
Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych: „Interwencja Edukacyjna Bliżej”, który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych” w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych. Obecnie wdraża program „Underbulling Undercover Teams” bazujący na aktywizowaniu biernych świadków prześladowania rówieśniczego. Wraz ze studentami katowickiego wydziału Uniwersytetu SWPS prowadzi badania dotyczące cyberprzemocy oraz sposobów jej zapobiegania.

Wróć do góry strony